หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2019 2020 2021>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2563ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63               
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63                   
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                 
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63               
พฤ. 10 ก.ย.63               
ศ. 11 ก.ย.63                   
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                 
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63               
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63                   
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                 
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63               
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63                   
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                 
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63