หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (23 มิถุนายน 2557 ,08:41 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2557 ,08:43 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. ขั้นตอนจัดการเรียนเน้นผู้เรียนเป็ (Please click to open)