หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางนีลนารา ศรีสำราญ (21 มกราคม 2559 ,14:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 มกราคม 2559 ,14:08 โดย นางนีลนารา ศรีสำราญ)

เอกสารประกอบ
1. pharm curiculum 2558 (Please click to open)