หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (30 มีนาคม 2563 ,13:51 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2563 ,10:23 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ผังตารางเรียนภาคฤดูร้อน (Please click to open)
2. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open)
3. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open)
4. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเย (Please click to open)
5. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open)
6. 1503 310 เภสัชเวท 62 (Please click to open)
7. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open)
8. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open)