หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียน ปี 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (4 พฤษภาคม 2563 ,17:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 ,15:15 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. 1503514 เภสัชเคมีทางคลินิก (Please click to open)
2. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด (Please click to open)
3. 1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสั (Please click to open)
4. 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย (Please click to open)
5. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปล (Please click to open)
6. 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน (Please click to open)
7. 1506 514 เภสัชบำบัด 3 (Please click to open)