เกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ /ข้อมูลสำหรับนักศึกษา /ข้อมูลสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน /ข่าวสาร /ช่องทางการติดต่อ
เอกสารงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สำหรับนักศึกษา
1. คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ โรงพยาบาล 2563 (Please click to open) [3]
2. คู่มือฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ ร้านยา 2563 (Please click to open) [1]
3. MSMS-PublicHealth-2020 (Please click to open) [1]
4. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน MsMs-2020 (Please click to open) [1]
5. คู่มือฝึุกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน Med-Ambu -2020PS (Please click to open) [0]
6. Oncology-Preperation-2020 (Please click to open) [1]
7. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน Warfarin-2020Ps (Please click to open) [1]
8. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน psychi-2020 (Please click to open) [0]
9. คูู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมด้าน Pediatric-2020PS (Please click to open) [1]
10. Oncology-preparationcare-2020 (Please click to open) [1]
11. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Oncology บริบาล 2020 (Please click to open) [1]
12. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม Nephrology-2020 (Please click to open) [1]
13. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม Kinetic-2020 (Please click to open) [1]
14. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัึชกรรม DI-2020 (Please click to open) [1]
15. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Hivtb-2020 (Please click to open) [1]
16. Fam Rx.FinalApril2020 (Please click to open) [2]
17. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Dis-2020 (Please click to open) [1]
18. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน CVS_2020Ps (Please click to open) [1]
19. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Critical Care_2020 (Please click to open) [1]
20. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน CRA_2020 (Please click to open) [1]
21. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Copd-Asthma_2020 (Please click to open) [1]
22. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน ClinNutrition_2020 (Please click to open) [0]
23. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Cardio_2020 (Please click to open) [1]
24. คูู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน Aseptic dispensary_2020 (Please click to open) [1]
25. คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน ADR_2020 (Please click to open) [2]
26. ปฏิทินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ประจำปี 2562-2563 (Please click to open) [372]
27. สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [372]
28. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน (ภาคบังคับ) พ.ศ. 2561 (Please click to open) [372]
29. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ภาคบังคับ) พ.ศ. 2561 (Please click to open) [372]
30. ปฏิทินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ประจำปี 2561-2562 (Please click to open) [386]
31. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการด้านยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา (Please click to open) [432]
32. ปฏิทินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ประจำปี 2560-2561 (Please click to open) [390]
33. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านบริการเภสัชสนเทศ (Please click to open) [417]
34. แนวแฎิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [388]
35. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [540]
36. บันทึกรับรองการรับทราบเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [372]
37. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Please click to open) [383]
38. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรมประสาท (Please click to open) [394]
39. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาหรืออาหารที่ต้องใช้กระบวนการปราศจากเชื้อ (Please click to open) [391]
40. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคไต (Please click to open) [380]
41. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Please click to open) [381]
42. ปฏิทินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ประจำปี 2559-2560 (Please click to open) [388]
43. วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [424]
44. ปฏิทินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ประจำปี 2559 (Please click to open) [377]
45. ใบลาฝึกงาน (Please click to open) [372]
46. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคทางจิตเวช (Please click to open) [379]
47. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Please click to open) [436]
48. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ผู้ป่วยนอก (Please click to open) [383]
49. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการเภสัชกรรมและงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [408]
50. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Please click to open) [380]
51. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Please click to open) [389]
52. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยวิกฤต (Please click to open) [379]
53. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Please click to open) [399]
54. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมยาเคมีบำบัด (ยาที่มีพิษต่อเซลล์) (Please click to open) [379]
55. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา (Please click to open) [382]
56. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค (Please click to open) [393]
57. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ (Please click to open) [380]
58. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก (Please click to open) [377]
59. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนศาสตร์คลินิก (Please click to open) [381]
60. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Please click to open) [379]
61. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด (Please click to open) [389]
62. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Please click to open) [383]
63. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Please click to open) [383]
64. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ และบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก (Please click to open) [404]
65. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยรับยาวาร์ฟาริน (Please click to open) [410]