บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


บริการของเรา

งานกิจการนักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับ

 • ทุนการศึกษา

 • เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินกู้ กรอ.

 • จัดทำโครงการและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

 • งานสวัสดิการ เช่น หอพักนักศึกษา การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

 • จัดการระบบให้คำปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ประสานความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า และฐานข้อมูลศิษย์เก่า

 • ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

 • ดูแลงานวินัยนักศึกษา

 

สถานที่ติดต่อ

งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลาทำการ 08.30 -16.30 น.

โทร 045-353618 หมายเลขภายใน 3618

Email: studentaffairs.rx@ubu.ac.th

 

 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จักกาลเทศะ
 2. ด้านความรู้ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเป้นทีมและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีจิตสำนักรักท้องถิ่นและสังคม
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 1. มีความรู้ ทักษะตามเกณฑ์วิชาชีพ และมีหลักคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล

 2. ประกอบวิชาชีพ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์วิชาการสู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม

 3. มีความใฝ่รู้และก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 4. มีความเข็มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 5. มีความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

 6. มีภาวะผู้นำ มีวินัย และมีความอดทนในการทำงาน

 7. มีทักษะในการสื่อสารและปรับตัว เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข