แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ


กรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล            ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน               กรรมการ

ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่            กรรมการ

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา                   กรรมการ

ดร.ลักษณา เจริญใจ                   กรรมการ

ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล          กรรมการ

ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา      กรรมการและเลขานุการ

นางกรชนก แก่นคำ                    ผู้ช่วยเลขานุการ