แนะนำห้องปฏิบัติการ /เลขทะเบียน ESPReL /เอกสารงานปฏิบัติการ /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [439]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [428]
3. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [429]
4. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [637]
5. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [409]
6. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [429]
7. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [427]
8. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [423]
9. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [440]
10. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [413]
11. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [599]
12. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [606]
13. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [446]
14. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [602]
15. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [448]
16. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [588]
17. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [465]
18. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [588]
19. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [415]
20. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [412]
21. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [418]
22. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [417]
23. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [407]
24. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [420]
25. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [448]
26. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [425]
27. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [646]
28. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [660]
29. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [637]
30. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [372]