แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
คู่มือการใช้เครื่องมือ
1. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [730]
2. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [1068]
3. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [372]
4. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [372]
5. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [372]
6. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [372]
7. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [372]
8. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [372]
9. pH meter MP220 (Please click to open) [399]
10. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [372]
11. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [372]
12. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [621]
13. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [372]
14. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [372]
15. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [655]
16. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [407]
17. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [432]
18. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [408]
19. เครื่อง DSC (Please click to open) [507]
20. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [479]
21. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [438]
22. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [558]
23. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [644]