แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
เอกสารทุกประเภท
1. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [402]
2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [404]
3. คู่มือปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [730]
4. คู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [1068]
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (Please click to open) [372]
6. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [402]
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในการครอบครอง (ฉบับทีี่ 3) พ.ศ.2558 (Please click to open) [394]
8. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557 (Please click to open) [511]
9. แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [425]
10. การเก็บค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [428]
11. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [503]
12. เอกสารแนบ Biosafety Guideline (Please click to open) [390]
13. แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพและสารพิษ (Please click to open) [407]
14. ระเบียบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง (Please click to open) [548]
15. แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [486]
16. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัช (Please click to open) [762]
17. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [372]
18. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [372]
19. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [372]
20. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [372]
21. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [372]
22. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [372]
23. pH meter MP220 (Please click to open) [399]
24. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [372]
25. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [372]
26. สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
27. สารปกติ (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
28. สารกัดกร่อน (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
29. สารไวไฟ (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
30. สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
31. สารละลาย (สีแดง) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
32. สารละลาย (สีขาว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
33. สารละลาย (สีน้ำเงิน) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
34. สารละลาย (สีเขียว) 11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
35. สารละลาย (สีเหลือง) (11 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
36. สารแช่เย็นในตู้เย็น (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
37. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
38. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภทอาหารเลี้ยงเชื้อ (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
39. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
40. สารเคมีปกติ (สีเหลือง) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
41. สารเคมีปกติ (สีขาว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
42. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท SOLID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
43. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
44. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ประเภท LIQUID (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
45. สารเคมีปกติ (สีแดง) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
46. สารเคมีปกติ (สีขาว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (11 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
47. สารเคมีปกติ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
48. สารเคมีปกติ (สีเขียว) ที่เก็บในอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บสารชีววัตถุและสารเคมี (10 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
49. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีน้ำเงิน) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [388]
50. สารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ (สีเขียว) ที่เก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -20 C (10 มี.ค 54) (Please click to open) [372]
51. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
52. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
53. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
54. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
55. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (SAR - สีเหลือง)9 มี.ค 54 (Please click to open) [372]
56. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LAR สีน้ำเงิน) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [463]
57. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีขาว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [464]
58. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดวิเคราะห์ (LARสีเขียว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [422]
59. สารละลายในคลังสารเคมี เกรดสารวิเคราะห์ (LAR สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [416]
60. สารเคมีชนิดผงในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (SBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [411]
61. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดทั่วไป (LCo สีแดง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [396]
62. รายชื่อสารละลายในคลังสารเคมี เกรดเทคโนโลยีเภสัชกรรม (LBP) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [405]
63. รายการสารแต่งสีทางเครื่องสำอาง (9 มี.ค 54) (Please click to open) [508]
64. รายการสารช่วยทางเครื่องสำอาง (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [645]
65. รายการตัวยาสำคัญ (9 มี.ค 54) (Please click to open) [388]
66. รายการ Stock ชั้น 3 สารก่อเจล (9 มี.ค 54) (Please click to open) [431]
67. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของเหลว) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [446]
68. รายการสารช่วยทางเภสัชกรรม (ของกึ่งแข็งและของแข็ง) 9 มี.ค 54 (Please click to open) [442]
69. Stock สารแต่งสีทางยา (9 มี.ค 54) (Please click to open) [404]
70. สารกันเสีย และสารอื่น (9 มี.ค 54) (Please click to open) [430]
71. สารแต่งกลิ่นสำหรับใช้ภายนอก (9 มี.ค 54) (Please click to open) [388]
72. รายการสารแต่งกลิ่นสำหรับยาใช้ภายใน (9 มี.ค 54) (Please click to open) [393]
73. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [621]
74. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [372]
75. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [372]
76. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [655]
77. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [407]
78. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [432]
79. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [408]
80. เครื่อง DSC (Please click to open) [507]
81. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [479]
82. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [438]
83. คู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [1379]
84. การกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้า-ออก ห้องต่างๆ โดยการสแกนลายนิ้วมือ (Please click to open) [434]
85. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [390]
86. ขอ ปชส. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย วันที่ 21-22 พ.ย. 2551 (Please click to open) [408]
87. ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ รับจำนวนจำกัด (Please click to open) [412]
88. สารเคมีคงคลังชั้น 3 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [466]
89. สารเคมีคงคลังชั้น 1 (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [396]
90. สารเคมีในตู้เย็น -20องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [395]
91. สารเคมีในตู้เย็น 4องศาC (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [426]
92. Paper Discs (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [384]
93. สารเคมีประเภท Liquid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [386]
94. สารเคมีประเภทSolid (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [399]
95. อาหารเลี้ยงเชื้อคงคลัง (สำรวจ 20 สิงหาคม 2551) (Please click to open) [385]
96. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [412]
97. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [406]
98. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [405]
99. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [423]
100. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [395]
101. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [480]
102. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [486]
103. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [419]
104. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [492]
105. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [430]
106. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [480]
107. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [428]
108. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [479]
109. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [404]
110. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [398]
111. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [398]
112. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [394]
113. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [395]
114. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [399]
115. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [418]
116. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [395]
117. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [507]
118. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [509]
119. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [519]
120. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [372]
121. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [558]
122. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [644]