นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นโยบายงานวิจัย

นโยบายงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 1. กำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ ประเทศเพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีทักษะในการทำวิจัย และคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการวิจัย ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย และนำประโยชน์จากผลงานวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการประยุกต์ผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 

แผนการดำเนินงานในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)

 

 1. ส่งเสริมการจัดกลุ่มงานวิจัยตามสาขาความชำนาญของนักวิจัย ความพร้อมของครุภัณฑ์และปัจจัยเอื้อทางด้านภูมิศาสตร์
 2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญตามกลุ่มสาขาความชำนาญ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อแก้ไขปัญหาในงานประจำ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
 4. สนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 5. สนับสนุนทุนวิจัย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับทุนวิจัย
 6. สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หรือได้รับรางวัล
 7. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 8. จัดทำฐานข้อมูลด้านการทำวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป

จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย

ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย

ระบบบริหารงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น / ชุมชน

ระบบและกลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์

ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา