นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทความวิชาการจากอาจารย์ในคณะ

  • Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative on amyloid cascade inhibition   
  • Structure-Activity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins From Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease  
  • Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s Disease   
  • An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals
  • The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor.