นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระดับคุณภาพผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)

หมายถึง : บทความวิชาการ ตำรา หนังสือ

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิชาการ

0.25

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

0.50

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

0.75

ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

1.00

ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

วิธีคำนวณ

 

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

 

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับของ สกอ.

TCI 2552-2553

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR

ฐานข้อมูล ISI

ฐานข้อมูล Scopus