นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Title Author Journal Year Type

Development and Characterization of Gantrez® S-97 and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal Fluorescein Sodium Delivery

Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Key Engineering Materials [ vol.859 ] 18-08-2020 Research article (Inter)

The Effects of Thai Traditional Herbal Extracts on the Death of Cancer Cells  

Chantana Boonyarat1, Bunthita Jongpremkitpaisan2, Suwapak Chaiwasukul2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut2  

Thai J Pharmacol [ vol.42 ] 22-06-2020 Research article (National)

Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative on amyloid cascade inhibition
  

Piyapan Suwanttananuruk, Jutamas Jiaranaikulwanitch*, Pornthip Waiwut, Opa Vajragupta  

Open Chemistry [ vol.18 ] 09-06-2020 Research article (Inter)

Structure-Activity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins From Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease  

Pitchayakarn Takomthong  1 Pornthip Waiwut  2 Chavi Yenjai  3 Bungon Sripanidkulchai  1   4 Prasert Reubroycharoen  5 Ren Lai  6 Peter Kamau  6 Chantana Boonyarat  1   4  

Biomedicines . [ vol.8 ] 08-05-2020 Research article (Inter)

Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s Disease
  

Chantha Chheng , Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit , Supawadee Daodee , Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn , Natdanai Musigavong , Pakakrong Kwankhao  and Chantana Boonyarat  

Pharmaceuticals [ vol.13 ] 25-04-2020 Research article (Inter)

 

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

  

 

ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง, นิธิมา สุทธิพันธ์, บัญชา ยิ่งงาม, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา*

  

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักที่บริโภคได้จากภาคอีสาน

วรรณธกิจ สระเพชร1*, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา3, นิธิมา สุทธิพันธุ์ 3, บัญชา ยิ่งงาม3, วันดี รังสีวิจิตรประภา4

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การพัฒนามโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม

ณัฐณิชา แก้วขาว1, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง1, นิธิมา สุทธิพันธ์2, บัญชา ยิ่งงาม2ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา2, วันดี  รังสีวิจิตรประภา3

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

ประสิทธิภาพของตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรและสารเพิ่มการแทรกผ่านในการนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเข้าสู่ผิวหนัง

จรัสดาว สีสัจจา1, ชาลิสา เชี่ยวชาญศิลป์1, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2 และวันดี รังสีวิจิตรประภา3,*

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

อนุภาคระดับนาโนที่นำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกที่ให้ทางการรับประทาน

เพื่อยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลคอลีนเอสเตอเรส

ศุภกิจ สีรับสี1, สุภัทรา ลามี1, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2, วันดี รังสีวิจิตรประภา3

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

Skin permeation of curcuma comosa Roxb extract loaded nanostructure lipid carrier

Damrongsak Jinarat, Bancha Yingngam, and Wandee Rungseevijitprapa

Cosmetic and Beauty International Conference 2019 [ vol.1 ] 01-10-2019

Formulation of facial toner containing northeastern vegetable.

Wandee Rungseevijitprapa*, Tunchanok Pundech, Nattanan Bannakit,

Bancha Yingngam, Chutinun Prasitpuriprecha

Cosmetic and Beauty International Conference 2019 [ vol.1 ] 01-10-2019

การพัฒนาตำรับและประเมินผลิตภัณฑ์เจลขัดผิวกายที่มีส่วนประกอบจากขุยมะพร้าว

กันต์ฤทัย มาลัย, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, วริษฎา ศิลาอ่อน

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profes [ vol.1 ] 15-02-2020

การพัฒนาเจลมาส์กหน้าบำรุงผิวที่ผสมเบต้ากลูแคนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง

ฐานิดา เนื่องชมภู, ณัฐชา จันทรศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, วริษฎา ศิลาอ่อน

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profes [ vol.1 ] 15-02-2020

An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan

Hospital Pharmacy [ vol.0 ] 29-11-2019 Research article (Inter)

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน้าหม่อน

ณัฏฐา มงคล1, ศศิวิมล ครุฑปราการ1, อรนุช ธนเขตไพศาล2, นิธิมา สุทธิพันธุ์2, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.0 ] 15-02-2020

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ1 , วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง1 , นิธิมา สุทธิพันธุ์2 , อรนุช ธนเขตไพศาล2 , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.0 ] 15-02-2020

In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from four Solanum Fruits

Pannarat Akanitapichat* Benjabhorn Sethabouppha

IJPS [ vol.16 ] 01-01-2020 Research article (National)

The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor.

Udomsin O, Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W.

Appl Biochem Biotechnol. [ vol.190 ] 09-01-2020 Research article (Inter)

(+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root.

Yusakul G, Juengsanguanpornsuk W, Sritularak B, Phaisan S, Juengwatanatrakul T, Putalun W.

Nat Prod Res [ vol.20 ] 06-02-2020 Research article (Inter)
In Vitro Antioxidant and Cytoprotective Activities of Extracts from Four Solanum Fruits

Pannarat Akanitapichat*, Benjabhorn Sethabouppha 

IJPS [ vol.16 ] 01-01-2020

Curcuma comosa Roxb. extract loaded nanostructured lipid carriers for enhancement of skin permeation

Damrongsak Jinarat, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS (Isan J Pharm Sci) [ vol.15 ] 25-11-2019 Research article (National)

Outcomes of induction antibody therapies in the nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney transplant recipients: a retrospective cohort registry analysis

Alfonso H. Santos Jr, Yang Li, Kawther Alquadan, Hisham Ibrahim, Muhannad A. Leghrouz, Uraiwan Akanit, Karl L. Womer, Xuerong Wen

Transplant International [ vol.0 ] 27-01-2020 Research article (Inter)

Synthesis of 6-chloro-7-arylaminoisoquinoline-5, 8-dione and its derivatives as cytostatic compounds

Puttaramon Somsanor, Monruedee Nambut, Bancha Yingngam and Nipawan Pongprom

The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference: Organic Synthesis and Medicinal Chemis [ vol.0 ] 01-10-2019

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine [ vol.17 ] 25-11-2019 Research article (National)

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine [ vol.17 ] 25-11-2020 Research article (National)

STABILITYOFPROBIOTICBACTERIAENCAPSULATEDBYEXTRUSION

METHODINCARROTJUICE

Supasson Wansutha, Laddawan Yuenyaow, Kaemwich Jantama, and

Sirima Suvarnakuta Jantama*

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ vol.7 ] 02-01-2020 Research article (National)

Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun. 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2019 [ vol.43 ] 01-03-2020 Research article (Inter)

Modeling and optimization of microwave-assisted extraction of pentacyclic triterpenes from Centella asiatica leaves using response surface methodology

Bancha Yingngam*, Abhiruj Chiangsom, Adelheid Brantner

Industrial Crops and Products [ vol.147 ] 23-03-2020 Research article (Inter)

ความตรงของข้อมลูพื้นฐานในฐานข้อมลูทะเบียนมะเร็งเทียบกับข้อมูลต้นแบบจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วรรณพร วัฒนะวงษ์, แสวง วัชระธนกิจ

The 12th Annual Conference of Northestern Pharmacy Research [ vol.1 ] 15-02-2020

อันตรกิริยาระหว่างยาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ: วิเคราะห์ใบสั่งยางานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง

พิพัฒน์ จันทพิมพ์, สิทธิกร วิชัยรัมย์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, แสวง วัชระธนกิจ

The 12th Annual Conference of Northestern Pharmacy Research [ vol.1 ] 15-02-2020

Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun.

 

2020; 43(4): 236-241.

. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.43 ] 02-12-2019 Research article (Inter)

Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.43 ] 02-12-2019 Research article (National)
Antihypertensive Drugs and New-onset Diabetes in Thai Isan Patients

Pornpun Chalermrum, Phisitt Vejakama, Nonglek Khunawaradisai, Sawaeng Watcharathanakij*

Pharmaceutical Sciences Asia [ vol.47 ] 02-12-2019 Research article (Inter)

ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).

จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล *

(Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS [ vol.15 ] 10-10-2019 Research article (National)

Prebiotic Effects of Jerusalem Artichoke and Banana Powder for Growth Enhancing and Anti-gastrointestinal Pathogen of Bifidobacterium animalis BF052

Payalak Sudcharee1, Kaemwich Jantama2 and Sirima Suvarnakuta Jantama1*

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 [ vol.49 ] 24-02-2020
Antihypertensive drugs and new-onset diabetes in Thai Isan patients

Pornpun Chalermrum, Phisitt Vejakama, Nonglek Khunawaradisai, Sawaeng Watcharathanakij*

Pharmaceutical Sciences Asia [ vol.47 ] 02-12-2019 Research article (Inter)

Impact of research-based learning on student knowledge and assessment in pharmacoepidemiology: A one-group pretest-posttest experimental study

Chuenjid Kongkaew, C. Norman Scholfield, Teeraporn Supapaan, Claire Mann, Pajaree Mongkhon, Skonchai Chanunun

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.48 ] 02-12-2019 Research article (Inter)

ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์ Inhibitory Activity of 7-Methoxyheptaphylline on Neuroblastoma Cells  

มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร1 กัลยา แสงฉวี2, จันทนา บุญยะรัตน์3 ฉวี เย็นใจ4, พรทิพย์ ไววุฒิ5  

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย [ vol.9 ] 30-11-2019 Research article (National)

ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT29 Cells) ของสาร Candidone 

กัลยา แสงฉวี1 จันทนา บุญยะรัตน์2, ฉวี เย็นใจ3 มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร4, พรทิพย์ ไววุฒิ5  

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย [ vol.9 ] 30-11-2019 Research article (National)

Modeling and optimization of microwave-assisted extraction of pentacyclic triterpenes from Centella asiatica leaves using response surface methodology

Bancha Yingngam*, Abhiruj Chiangsom, Adelheid Brantner

Industrial Crops & Products [ vol.147 ] 20-02-2020 Research article (Inter)

ความคงตัวของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันในน้ำแครอท (STABILITYOFPROBIOTICBACTERIAENCAPSULATEDBYEXTRUSIONMETHODINCARROTJUICE)

สุภัสสร วันสุทะ, ลัดดาวัลย์ ยืนยาว, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ vol.7 ] 02-01-2020 Research article (National)

ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาวต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู

สุทธาสินี สุวรรณกุล1 ณัฐกฤตา สาระ2 ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์2 สุนิสา คาเขื่อนแก้ว2, ฐิติเดช ลือตระกูล1 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง1 และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1*

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 [ vol.0 ] 11-07-2019

การศึกษาลักษณะทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง

วรรณิภา พรเวธน์จินดา1*  พรรทิวา นามบุญ2  ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์2 และ จินตนา นภาพร2

RESEARCH AND INNOVATIONS TO STRENGTHEN THE NEW ECONOMY การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเ [ vol.1 ] 11-07-2019

Evaluation of inhibitory effect and feasible utilization of dilute acid pretreated rice straws on succinate production by metabolically engineered Escherichia coli AS1600a

Surawee Jampatesh, Apichai Sawisit, Nonthaporn Wong, Sirima Suvarnakuta Jantama, Kaemwich Jantama

Bioresource Technology [ vol.273 ] 01-02-2019 Research article (Inter)

ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาว ต่อการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู

สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว,  ฐิติเดช ลือตระกูล, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 [ vol.0 ] 11-07-2019

Efficacy and Safety of Oral Premedication on Pain after Nonsurgical Root Canal Treatment: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutmann JL

J Endod [ vol.45 ] 06-02-2019 Research article (Inter)

Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province

 

 Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan 

Nursing Journal of the Ministry of Public Health [ vol.29 ] 30-08-2019 Research article (National)

Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan

Nursing Journal of the Ministry of Public Health [ vol.29 ] 30-08-2019 Research article (National)

Evaluation of Irritation Potential of Spray containing Menthol-Loaded Nanocapsules using the Hen’s Egg Test Chlorioallantoic Membrane Assay

Virawanan Kanoknitthiran, Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam*

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 13 [ vol.13 ] 12-07-2019

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16