นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาความเป็นพรีไบโอติกของหัวแก่นตะวันในการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bifidobacterium animalis BF052


Author

-

ปายาลักษณ์ สุดชารี, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา


Journal

- รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

Volume

- 47

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 1503-1510

Abstract

   

ซินไบโอติกเป็นการเสริมกันระหว่างพรีไบโอติกและจุลินทรีย์ในกลุ่มโพรไบโอติกโดยจะสามารถส่งเสริมสุขภาพของร่างกายผู้บริโภคด้วยการปรับเปลี่ยนความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อการศึกษาความเป็นพรีไบโอติกของหัวแก่นตะวันในการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bifidobacterium animalis BF052 เพื่อการ
พัฒนาเครื่องดื่มซินไบโอติก โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้ B. animalis BF052 เป็นหัวเชื้อโพรไบโอติกและพรีไบโอติกที่ใช้คือ หัวสดของแก่นตะวัน ผลการนำน้ำคั้นจากหัวสดแก่นตะวันมาหมักร่วมกับ B. animalis BF052 พบว่าที่ระยะการหมัก 30 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส มีการเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้สูงถึง 9.30 log CFU/ml และมีค่าความเป็นกรดด่างลดลงถึง 4.38 สาหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH พบว่าน้าหมักแก่นตะวันมีค่าร้อยละ DPPH scavenging เท่ากับ 89.72 นอกจากนี้เมื่อทาการเก็บรักษาน้าแก่นตะวันหมักที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 วัน พบว่าปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์ลดลงเป็น 7.90 log CFU/ml และค่าร้อยละ DPPH scavenging เท่ากับ 88.86 ดังนั้นหัวสดแก่นตะวันมีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของ B. animalis BF052 เหมาะสมแก่การนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอื่น ๆ


Keywords

   

Bifidobacterium animalis; แก่นตะวัน