นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาลักษณะทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง


Author

-

วรรณิภา พรเวธน์จินดา1*  พรรทิวา นามบุญ2  ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์2 และ จินตนา นภาพร2


Journal

- RESEARCH AND INNOVATIONS TO STRENGTHEN THE NEW ECONOMY การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเ

Volume

- 1

Year

- 2019

Publication type

-

Page list

- 135

Abstract

   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง โดยทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิดในสภาวะที่ต่างกัน ได้แก่ น้ำที่อุณหภูมิ 70 ºC น้ำต้มเดือด absolute ethanol และ ethanol 70% และ ใช้กระบวนการสกัดที่แตกต่างกัน ได้แก่  กระบวนการหมัก (Maceration) Probe sonication และ Water bath sonication หลังจากนั้น ตรวจสอบสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรืองด้วยวิธี รงคเลขผิวบาง (Thin layer chromatography) พบการปรากฏของสารกลุ่ม Flavonoids, Phenolic compounds และ Tannins ในสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง การทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Bioautography และวิธี Broth microdilution พบว่า สารสกัดในชั้น absolute ethanol มีผลการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa และ Propionibacterium acnes ได้ดีที่สุดในทุกกระบวนการสกัด ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนเหนือดินของต้นดาวเรืองและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 


Keywords

   

 คำสำคัญ  : ส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง  พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์  รงคเลขผิวบาง Staphylococcus aureus  Staphylococcus epidermidis  Pseudomonas aeruginosa  Propionibacterium acnes