นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาวต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู


Author

-

สุทธาสินี สุวรรณกุล1 ณัฐกฤตา สาระ2 ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์2 สุนิสา คาเขื่อนแก้ว2, ฐิติเดช ลือตระกูล1 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง1 และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1*


Journal

- ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

Volume

- 0

Year

- 2019

Publication type

-

Page list

- 162-167

Abstract

   

บทนำ: ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและบำรุงสุขภาพมากขึ้น ในการรับประทานสมุนไพรเหล่านั้นหากถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 โดยเฉพาะ CYP3A4 จะมีโอกาสเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบันตัวอื่นที่ใช้ร่วม ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเอนไซม์นี้เช่นกัน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดของสมุนไพรเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาว ต่อการทางานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู วิธีดำเนินการวิจัย: การศึกษาฤทธิ์ของส่วนสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 โดยปฏิกิริยา testosterone 6-beta-hydroxylation และหาปริมาณ 6-beta-hydroxytestosterone ที่เกิดขึ้นด้วยวิธี HPLC เพื่อคำนวณเป็นร้อยละของการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ผลการวิจัย: ส่วนสกัดน้ำของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ได้จากมากไปน้อย ดังนี้ มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ร้อยละ 91.36 มะแว้งต้น (Solanum indicum) ร้อยละ 75.52 เพกา (Oroxylum indicum) ร้อยละ 73.50 ตะไคร้ (Cymbopogon citrates) ร้อยละ 72.16 และพลูคาว (Houttuynia cordata Thunb) ร้อยละ 64.78 สรุปผลการวิจัย: ผลการทดลองพบว่าส่วนสกัดน้าของสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนูในระดับที่แตกต่างกัน


Keywords

   

ไซโตโครมพี 450, เพกา, มะขามป้อม, มะแว้งต้น, ตะไคร้, พลูคาว