นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Inhibitory effects of choleretic hydroxyacetophenones on ileal bile acid transport in rats

Author

- Jainuch Kanchanapoo, Mrinalini C. Rao, Samaisukh Sophasan, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachatura

Journal

- Life Sciences

Volume

- 78

Year

- 2549

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1630-6

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ