นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae

Author

- Akanitapichat P, Tongngok P, Wangmaneerat A & Sripanidkulchai B

Journal

- Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 29

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 125-136

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ