นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Retinal-specific ATP-binding cassette transporter (ABCR/ABCA4) is expressed at the choroid plexus in rat brain.

Author

- Bhongsatiern J, Ohtsuki S, Tachikawa M, Hori S, Terasaki T.

Journal

- J Neurochem.

Volume

- 92

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1277-80.

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ