นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma

Author

- Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P

Journal

- Free Radic Res

Volume

- 32

Year

- 2543

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 145-155

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ