นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers.

Author

- Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y.

Journal

- Biorg Med Chem

Volume

- 8

Year

- 2543

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 2617-2628

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ