นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.

Author

- Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y.

Journal

- Free Rad Biol Med

Volume

- 35

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1632-1644

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ