นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger.

Author

- David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner

Journal

- Mol Pharmacol

Volume

- 65

Year

- 2547

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1238-1247

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ