นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase.

Author

- Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris.

Journal

- Bioorg Med Chem Lett.

Volume

- 15

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 3364-3368.

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ