นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ.

Author

- ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน.

Journal

- วารสาร ม.อบ.

Volume

- 7

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 84-101

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ