นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants.

Author

- C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat

Journal

- Phytomedicine

Volume

- 6

Year

- 2543

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 411-419

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ