นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้

Author

- ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ

Journal

- วารสารวิชาการ ม.อบ.

Volume

- 2

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 10-20

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ