นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี

Author

- ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่

Journal

- วารสารวิชาการ ม.อบ.

Volume

- 2

Year

- 2547

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 117-138

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ