นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The investigation and collection of Medicinal plants in Ubon Rajathanee.

Author

- Suttipana N, Sripanidkulchai B and Homhual S.

Journal

- Journal of Ubon Rajathanee University

Volume

- 6

Year

- 2547

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 93-116

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ