นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity.

Author

- Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B.

Journal

- KKU Research Journal

Volume

- 7

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 65-70

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ