นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of Quality of Life Database and Effect of Treatment on Quality of Life of Breast Cancer Patients

Author

- นุจรี ประทีปวนิช จอห์น ธิติ วีระปรียากูร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา จีริสุดา คำสีเขียว

Journal

- วารสารเภสัชกรรมสมาคม

Volume

- 20

Year

- 2553

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 124-133

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ