นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery.

Author

- Reabroi S Srisangwan S Narumitmontri T Thanaketpaisarn O Rungsrivijitprapa W.

Journal

- The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference (Proceeding)

Volume

- 1

Year

- 2011

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 88-92

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ