นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี

Author

- นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข

Journal

- วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 13

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 68-74

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ