นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antioxidant and hepatoprotective activities of five eggplant varieties

Author

- Pannarat Akanitapichat

Journal

- Food and Chemical Toxicology

Volume

- 48

Year

- 2010

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 3017–3021

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ