นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว

Author

- สุดารัตน์ หอมหวล ยุวดี ชูประภาวรรณ วิรัตน์ จันทร์ตรี

Journal

- วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 13

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ