นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Surveillance and control of dengue hemorrhagic fever DHF in southern areas of north eastern Thailand implemented ArcGIS database

Author

- Chaikoolvatana A Singhasivanon P Haddawy P

Journal

- IJG

Volume

- 7

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-11

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ