นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


???

Author

- ?.??

Journal

- proceeding ????????? 5

Volume

- 1

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 107

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ