นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


smoking cessation online service (SOCS) in thailand a pilot study

Author

- Chaikoolvatana A Vathesathogkit K Chanakit T

Journal

- Journal of Smoking Cessation

Volume

- 5

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 128-35

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ