นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม

Author

- อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และสุพจน์ เด่นดวง

Journal

- proceeding ของการประชุม ม.อุบลวิจัย ครั้งที่ 5

Volume

- 1

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 107

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ