นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นโยบายรัฐ และเจตนคติแพทย์แผนปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม


Author

-

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล และ รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง


Journal

- การประชุมม.อุบลวิจัย 2554

Volume

- 1

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 107-115

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ