นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Artesunate enhances TRAIL-induced apoptosis in human cervical carcinoma cells through inhibition of NF-B and PI3K/Akt signal pathways.

Author

- Oranuch Thanaketpaisarn

Journal

- Int J Oncology

Volume

- 1

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 11

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ