นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


เวลามาตรฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เพื่อหาประมาณการจำนวนบุคลากรและเภสัชกร สำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงขึ้นไป

Author

- สัมมนา มูลสาร ชาคริส บ้านเหล่า ศิริพรรณ คุณมี ภัทร์ธนพร พลประถม วันจักรินทร แวดล้อม

Journal

- วารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

Volume

- 20

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 537-547

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ