นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความตรงของการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Author

- สัมมนา มูลสาร นพพล บัวสี นัยนา ไทยตรง นิรันดร์ สุนทรารักษ์ วรรณประภา สาคำภีร์ Journal of Health Sciences 2011;20(3);369-375.

Journal

- วารสารวิชาการสาธารณสุข

Volume

- 20

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 369-375

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ