นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


โรคกรดไหลย้อนที่ไม่มีการอักเสบของหลอดอาหาร= พยาธิสรีรวิทยาและแนวทางการรักษา

Author

- นิภาพร เมืองจันทร์

Journal

- ธรรมศาสตร์เวชสาร

Volume

- 11

Year

- 2554

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 485-494

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ