นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ความเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ D4L+P

Author

- ลักษณา เจริญใจ

Journal

- วารสารศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 2

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ