นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การดูแลตนเองแนวเศรษฐกิจพอเพียง และภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิต กรณีศึกษา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Author

- ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์ สัมมนา มูลสาร

Journal

- วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก

Volume

- 4

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 34-47

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ