นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร

Author

- อ้อมใจ แต้เจริญวิริยกุล เมธี บัวสาย อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ เพียงหทัย ศรียอด สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

Journal

- ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

Volume

- 6

Year

- 2011

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-5

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ