นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Applications of monoclonal antibodies and single chain variable fragments in Pharmacognosy

Author

- Thaweesak Juengwatanatrakul

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 7

Year

- 2011

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 1-13

Abstract

    Monoclonal antibody (MAb) is a monospecific immunoglobulin produced by hybridomas. Single chain variable fragment (scFv), a MAb derivative, is a fusion protein of the variable regions of the heavy (VH) and light chains (VL) of immunoglobulins, connected with a short linker peptide. MAbs and scFvs against naturally occurring pharmacological active compounds were prepared and applied to pharmacognosical works, including quality control of medicinal plants by ELISA and Eastern blotting, immunohisto- or cytochemistry localization of bioactive compounds in plants and cell lines, one-step purification by immunoaffinity chromatography, enhancement of medicinal constituents by the new technique named “Missile type molecular breeding”.

Keywords

    Monoclonal antibody, Single chain variable fragment, Immunoassay, Missile type molecular breeding